NFL Football
Sunday, December 31st 2023 4:25 PM
Finished
Spread
Money
Total
3.5 -110
160
O39.0 -110
-3.5 -110
-182
U39.0 -110
SPREAD
Los Angeles Chargers 3.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -5
R.J. White W%: 52 ROI: -1 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Cole Shelton W%: 52 ROI: -3 Scott Pritchard W%: 45 ROI: -14 Chris Farley W%: 57 ROI: 8 The Viking W%: 51 ROI: -4 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Steve Janus W%: 52 ROI: 4 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Port Port Sports W%: 33 ROI: -37 Lenny Stevens W%: 49 ROI: -7 Jimmy Boyd W%: 53 ROI: 1 Sal Michaels W%: 53 ROI: 0 Bryan Power W%: 53 ROI: -1 Dave Cokin W%: 43 ROI: -19

SPREAD
Denver Broncos -3.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -2
Jeff Petch W%: 57 ROI: 9 Randy McKay W%: 54 ROI: 3 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Hitman Picks W%: 62 ROI: 21 Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Bondi W%: 44 ROI: -16 Michael Lombardi W%: 50 ROI: -4 Troy Wins W%: 56 ROI: -2 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Warren Sharp W%: 57 ROI: 5MONEY
Los Angeles Chargers 160
AVG MONEY W%: 42 ROI: -14
Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Liev Jackson W%: 42 ROI: -17 LVSB Underdog W%: 35 ROI: -18

MONEY
Denver Broncos -182

TOTAL
UNDER 39.0 (-110)
AVG UNDER W%: 53 ROI: 1
Chris Farley W%: 57 ROI: 8 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6

TOTAL
OVER 39.0 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -6
Kevin Dolan W%: 48 ROI: -7 Cole Shelton W%: 52 ROI: -3 Scott Pritchard W%: 45 ROI: -14 Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Kevin Erickson W%: 49 ROI: -6 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4