NFL Football
Monday, December 25th 2023 4:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
14.0 -110
614
O41.5 -110
-14.0 -110
-846
U41.5 -110
SPREAD
New York Giants 14.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -6
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Nicholas Earle W%: 46 ROI: -6 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 The Prez W%: 63 ROI: 16 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Bender Wins W%: 51 ROI: -8

SPREAD
Philadelphia Eagles -14.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Emory Hunt W%: 53 ROI: 1 R.J. White W%: 52 ROI: -0 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Michael Clark W%: 50 ROI: -2 Pete Prisco W%: 52 ROI: 0 Carmine Bianco W%: 54 ROI: -5 Jeff Ma W%: 43 ROI: -17 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -8 The Champ W%: 51 ROI: -7 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Corey Ghee W%: 53 ROI: -3 Nathan Beighle W%: 49 ROI: -5 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Smart Money Sports W%: 47 ROI: -10 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1MONEY
New York Giants 614

MONEY
Philadelphia Eagles -846

TOTAL
UNDER 41.5 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -2
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -8 Daniel Vithlani W%: 67 ROI: 28 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Drew Martin W%: 47 ROI: -9

TOTAL
OVER 41.5 (-110)
AVG OVER W%: 48 ROI: -7
Michael Clark W%: 50 ROI: -2 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Nathan Beighle W%: 49 ROI: -5 LVSB Total W%: 45 ROI: -15