NFL Football
Sunday, October 8th 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
2.5 -110
118
O42.0 -110
-2.5 -110
-138
U42.0 -110
SPREAD
Houston Texans 2.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -4
Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Griffin Murphy W%: 46 ROI: -11 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -7 Adam Rauzino W%: 51 ROI: -4 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Norm Hitzges W%: 44 ROI: -15 Wunderdog W%: 55 ROI: -0 Dimers W%: 46 ROI: -7 The Prez W%: 63 ROI: 16 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 Northcoast Sports W%: 49 ROI: -6 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 The Lock Club W%: 51 ROI: -3

SPREAD
Atlanta Falcons -2.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Ross Tucker W%: 52 ROI: -3 Steve Fezzik W%: 58 ROI: 5 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 Spencer Limbach W%: 50 ROI: -3 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9 Josh Nagel W%: 49 ROI: -7 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Scott Spreitzer W%: 51 ROI: -4 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Kelso Sturgeon W%: 43 ROI: -19 Jeff Ma W%: 43 ROI: -17 Bondi W%: 44 ROI: -16 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Matt Fargo W%: 47 ROI: -4 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10 Brad Powers W%: 49 ROI: -7 John Ryan W%: 50 ROI: -1 J.A. Cavalier W%: 50 ROI: -6MONEY
Houston Texans 118
AVG MONEY W%: 48 ROI: -8
David Racey W%: 49 ROI: -5 Cole Shelton W%: 52 ROI: -3 Timothy Earle W%: 45 ROI: -10 ProSportsPicks W%: 49 ROI: -15 Jess Root W%: 46 ROI: -10

MONEY
Atlanta Falcons -138
AVG MONEY W%: 51 ROI: -8
Adam Trigger W%: 42 ROI: -23 Ross Tucker W%: 52 ROI: -3 Stephen Nover W%: 48 ROI: -8 Rocketman W%: 47 ROI: -11 Kenny White W%: 50 ROI: -5 Rocky Atkinson W%: 50 ROI: -5 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -4 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Ca$h It Baby Sports Picks W%: 54 ROI: -8 LearLocks W%: 51 ROI: -17 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9

TOTAL
UNDER 42.0 (-110)
AVG UNDER W%: 48 ROI: -8
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -7 Andrew Ortenberg W%: 48 ROI: -9

TOTAL
OVER 42.0 (-110)
AVG OVER W%: 51 ROI: -4
Ben Burns W%: 53 ROI: -4 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Steve Fezzik W%: 58 ROI: 5 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Jess Root W%: 46 ROI: -10

Head to Head