NFL Football
Sunday, September 24th 2023 1:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 -110
-126
O41.5 -112
1.5 -110
106
U41.5 -107
SPREAD
New Orleans Saints -1.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 48 ROI: -9
Joel Picks and parlays W%: 42 ROI: -21 Dwayne Bryant W%: 49 ROI: -7 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Chris King W%: 52 ROI: -3 Guaranteed Picks W%: 56 ROI: 9 Scott Spreitzer W%: 51 ROI: -4 Worlds Worst Picker W%: 47 ROI: -10 The Coach W%: 30 ROI: -43 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Executive W%: 48 ROI: -10 Analytics Capper W%: 51 ROI: -2 Parlay Safari W%: 47 ROI: -10

SPREAD
Green Bay Packers 1.5 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -4
Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Paul Biagioli W%: 49 ROI: -5 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Doc's Sports W%: 48 ROI: -7 Jack Jones W%: 50 ROI: -3 Robert Henzie W%: 45 ROI: -13 Lee Sterling W%: 52 ROI: -2 IAmParlayP W%: 59 ROI: 4 Vegas Sports Informer W%: 53 ROI: 1 Strike Point Sports W%: 54 ROI: 3 Adam Silverstein W%: 54 ROI: 3 Cole Faxon W%: 45 ROI: -11MONEY
New Orleans Saints -126
AVG MONEY W%: 50 ROI: -8
Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Andrew Wilsher W%: 36 ROI: -32 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1 1 Sports Picks W%: 63 ROI: 1 Locks Sold Separately W%: 44 ROI: -11 Miller Time Locks W%: 55 ROI: -2

MONEY
Green Bay Packers 106
AVG MONEY W%: 51 ROI: -5
Sia Nejad W%: 45 ROI: -16 Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Hammerin Hank W%: 55 ROI: 3 Sports Made Easy W%: 49 ROI: -10

TOTAL
UNDER 41.5 (-107)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -7
Ross Benjamin W%: 46 ROI: -13 Mike Tierney W%: 48 ROI: -9 Andrew Wilsher W%: 36 ROI: -32 Dave Price W%: 47 ROI: -9 Ashley Covers W%: 48 ROI: -9 Platinum Sports W%: 67 ROI: 29

TOTAL
OVER 41.5 (-112)
AVG OVER W%: 50 ROI: -4
Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Paul Biagioli W%: 49 ROI: -5 Parlay's Pundit W%: 49 ROI: -8 Ian Cameron W%: 53 ROI: 2