MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 9:40 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -127
157
O7.5 105
-1.5 107
-174
U7.5 -125
SPREAD
Chicago White Sox 1.5 (-127)

SPREAD
Seattle Mariners -1.5 (107)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -5
Chris King W%: 51 ROI: -3 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Mike Fink W%: 54 ROI: -0 David Delano W%: 56 ROI: 4 Jack Jones W%: 50 ROI: -3 Timothy Black W%: 47 ROI: -10 Pure Lock W%: 51 ROI: -4 Mike Alexander W%: 48 ROI: -18 Micah Roberts W%: 47 ROI: -11 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Nick Parsons W%: 51 ROI: -6 The Champ W%: 51 ROI: -7 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 Ricky Tran W%: 56 ROI: -2MONEY
Chicago White Sox 157

MONEY
Seattle Mariners -174
AVG MONEY W%: 52 ROI: -5
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Jeremy Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Brad Francis W%: 56 ROI: -7 Robert Antuann W%: 52 ROI: -1 Kenny Walker W%: 48 ROI: -4 Mike Wynn W%: 50 ROI: -6 Hawkeye Sports W%: 47 ROI: -8 LVSB BIG Favorites W%: 67 ROI: -3 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Sports Made Easy W%: 49 ROI: -10

TOTAL
UNDER 7.5 (-125)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -2
Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Robert Antuann W%: 52 ROI: -1

TOTAL
OVER 7.5 (105)
AVG OVER W%: 53 ROI: 1
Jimmy Boyd W%: 53 ROI: 1